TEENUSED

 1. TOPO- GEODEETILISED MÕÕDISTUSTÖÖD:

  (geodeetiliste alusplaanide koostamine(M1:500/2000), tehnovõrkude uurimine, tehnovõrkude valdajatega kooskõlastamine)

 2. EHITUSJÄRGSED TEOSTUSMÕÕDISTUSED: 

  (ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele)

 3. EHITUSGEODEETILISED TÖÖD/ MÄRKIMISTÖÖD:

  (hoone telgede/vundamentide, teede(äärekivi, liiv, killustik, asfalt) ja ehitatavate tehnovõrkude(kütte, gaas, elekter, vesi, kanal)- projektijärgse asukoha mahamärkimine ja kontrollmõõdistamine)

 4. MAHTUDE ARVUTUS:

  (kaeve- ja mullatööde mahtude arvutus)

 5. KATASTRITÖÖD:

  (piirimärkide taastamine looduses)

  Mõõdistamistööd tehakse kooskõlas Majandus- ja taristuministri 14. Aprilli  2016.a. määrusega nr. 34: “Topo-Geodeetiliste uuringute ja teostusmõõdistamiste tegemise kord” ja Tallinna Linnavalitsuse 27. Mai 2009.a. määrusega nr. 52 “Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord”.